ศิษย์เก่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่นิสิตปัจจุบัน

(TEST3) ประกาศรางวัลนิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

3ประกาศรางวัลนิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร 

(TEST2) ประกาศรางวัลนิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

2ประกาศรางวัลนิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อนำไปยื่นให้กับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(TEST)ประกาศรางวัลนิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรางวัลนิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อนำไปยื่นให้กับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Vol.1 IS.1 JUN-AUG 2015

Vol.1 IS.2 SEP-NOV 2015

Vol.1 IS.3 DEC-FEB 2016

Vol.1 IS.4 MAR-MAY 2016

Vol.2 IS.1 JUN-AUG 2016

Vol.2 IS.2 SEP-NOV 2016

Class Teacher Day
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri