1. หลักการและเหตุผล

การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ทุกคน เพราะจะส่งผลถึงการนำไปใช้วินิจฉัยโรคและการรักษาของแพทย์ ที่จะช่วยบรรเทาอาการหรือการหายจากโรคต่างๆ ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นนำเสนอมาตรฐานล่าสุดของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เรื่อง Thailand Medical Technology Standard 2560 และ Basic application for Quality control by using Six sigma and Westgard multi-rules in routine work ตลอดจนการบรรยายถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องการนำผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาใช้ในงานตรวจทางอายุรกรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับกันในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม และคณาจารย์เทคนิคการแพทย์ ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพของงานประจำ อีกทั้งอาจต่อยอดสู่การพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัยได้ด้วย

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2560
 2. เพื่อฟื้นฟูความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Six sigma and Westgard multi-rules
 3. เพื่อเชื่อมโยงการทำงานแบบสหวิชาชีพระหว่างนักเทคนิคการแพทย์และแพทย์อายุรกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น
 4. เพื่อจุดประกายการพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัยแก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เข้ารับการอบรม
3. กลุ่มเป้าหมาย

นักเทคนิคการแพทย์ อาจารย์เทคนิคการแพทย์ และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 70 คน

4. อัตราค่าลงทะเบียน
 • นักเทคนิคการแพทย์ อาจารย์เทคนิคการแพทย์ และผู้สนใจ ท่านละ 3,000 บาท
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. ทีมวิทยากร

วิทยากรภายนอกมหาลัย

 1. ทนพญ. วรรณิกา มโนรมณ์ (ข้าราชการบำนาญ)
 2. ทนพ. สาธิต แสงมี (โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กทม.)
 3. นพ. วีระพงษ์ ปรางค์เจริญ (โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่)

วิทยากรภายในมหาลัย

 1. ทนพ. ดร. สรายศ ร่าเริงใจ (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 2. ทนพ. ดร. อักษรากร คำมาสุข (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
6. สถานที่จัดโครงการ

โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

7. วันที่จัดโครงการ

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเทคนิคการแพทย์ : ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์อย่างมีคุณภาพโดยอาศัยหลักการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐานสูง ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำไปพัฒนางานของตน และร่วมทำงานแบบสหวิชาชีพกับแพทย์ได้เป็นอย่างดี
 2. นักเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ และคณาจารย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อรักษาสภาพการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน และงานการสอน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมสหสาขาวิชาชีพ เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
 • โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทออมทรัพย์
 • ชื่อบัญชี : นางสาวสุรดา เศรษฐการ
 • เลขที่บัญชี : 891-249189-0
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่เว็บไซค์โครงการ หรือโทรสาร หมายเลข 054-466-697 หรืออีเมล์ mt.up@outlook.com
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/ดาวโหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซค์ของโครงการ
 • หมดเขตรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

***หมายเหตุ***
การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้เข้าอบรมได้ทำการโอนและส่งหลักฐานค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย

แนะนำที่พัก
  **ผู้เข้าอบรมทำการสำรองห้องพักด้วยตนเอง**

 • โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เบอร์โทร 053-700-111, 053-701-222 โทรสาร 053-700-101
 • ห้องพักเตียงคู่ (Twin bed) และห้องพักเตียงเดี่ยว (Single bed) รวมอาหารเช้า 1,200 บาท/ห้อง (เป็นสถานที่อบรม ราคาพิเศษ จากปกติ 1,500 บาท/ห้อง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.054-466-666 ต่อ 3869 (ธิชาพร พูลสวัสดิ์)