โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัด ม.พะเยา ครั้งที่ 3

Improvement of sensori-motor performance in patient
with upper quadrant disorders.

ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีปัญหารยางค์และร่างกายส่วนบนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีความหลากหลายของอาการพฤติกรรมการแสดงออกของโรคตามการพัฒนาของสังคมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยงแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางคลินิกในการวินิจฉัยแยกโรค เพื่อเลือกและพัฒนาวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพยาธิสภาพ รวมถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและการใช้ยา

ดังนั้น สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค การตรวจประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการรักษา และพัฒนาวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดใหทันสมัยในการดูแลรักษาผูปวยอยูเสมอ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders” เพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดในการบําบัดรักษาฟนฟู และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยเปิดโอกาสแก่นักกายภาพบำบัดทั่วไป อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการทางคลินิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมและเพิ่มทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฎิบัติงานที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ทันสมัยแก่นักกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการใช้เหตุผลทางคลินิกในการวินิจฉัยแยกโรค ตรวจ ประเมิน และเลือกวิธีการรักษา ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิกทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหารยางค์แขนและร่างกายส่วนบน

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดชาย บุญประกอบ
อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักกายภาพบำบัดมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองการทำงานของตนกับทีมวิทยากร
  2. นักกายภาพบำบัดมีความรู้ความสามารถในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหารยางค์และร่างกายส่วนบนเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีจากการประชุมครั้งนี้ไปประยุกต์ในการทำงานของตนเองได้
  3. คณาจารย์และนักกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินโครงการทางวิชาการ ให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีปัญหารยางค์และร่างกายส่วนบน และสามารถนำไปบูรณาการกับรายวิชากายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อได้

กลุ่มเป้าหมาย

นักกายภาพบำบัดภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

อัตราค่าลงทะเบียน

นักกายภาพบำบัดและบุคคลทั่วไป คนละ 4,500 บาท

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เบอร์โทร 053-700-111, 053-701-222 โทรสาร 053-700-101
ห้องพักเตียงคู่ (Twin bed) และห้องพักเตียงเดี่ยว (Single bed) รวมอาหารเช้า 1,200 บาท/ห้อง (เป็นสถานที่อบรม ราคาพิเศษ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท และ นางสาวพัชรินทร์ พรหมเผ่า

054-466-666 ต่อ 3817

สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

uppt.phayao@gmail.com

Facebook

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-466-697
สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ