รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เลขใบประกอบ สถานะ วันเวลาสถานะ
1 นางสาวพัชรี เฝือสุภาพ นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์คลินิก 7983 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 15:33:14
2 นางสาวนราธร สำเภาทอง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 5875 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 16:42:30
3 นางสาวจุฑามาศ แก้วบังวัน นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์คลินิก ก.8064 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 16:57:00
4 นางสาววนัสนันท์ อ่างแก้ว นักกายภาพบำบัด The skin doctors 9430 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 18:47:19
5 นางพัชรนันท์ สังข์สวัสดิ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รพ.ป่าโมก 2144 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 18:47:55
6 นางสาวมณีรัตน์ สุขยิ่ง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลราชสาส์น 8866 ยืนยันแล้ว 10/10/2017 15:35:59
7 นางสาวนฤมล ทะนันไชย ผู้จัดการ โรงแรมสุขวิมล เพลส 4200 ยืนยันแล้ว 11/10/2017 13:44:56
8 นางสาววราภรณ์ บุญชู นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลไชโย 7518 ยืนยันแล้ว 12/10/2017 11:10:48
9 นางสาวปัทมา เครือกุนนา นักกายภาบำบัด โรงพยาบาลสามโก้ 7177 ยืนยันแล้ว 12/10/2017 11:10:54
10 นางสาวศิรประภา ศิริวิมาตย์ นักกายภาพบำบัด รพ.น้ำปาด 8781 ยืนยันแล้ว 12/10/2017 16:10:54
11 นางสาววิไลพร พุทธวงศ์ นักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดพะเยา 4407 ยืนยันแล้ว 13/10/2017 09:28:15
12 นางสาววรรณิศา ญานะศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 10040 ยืนยันแล้ว 13/10/2017 09:28:40
13 นางสาวณัฐกานต์ อุบลบาน นักกายภาพบำบัด รพ.อาจสามารถ 3362 ยืนยันแล้ว 13/10/2017 17:05:06
14 นางสาววรรณระวี ใจแก้ว นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ โรงพยาบาลลี้ 4404 ยืนยันแล้ว 13/10/2017 17:28:57
15 นางสาวจตุพร พวงกุหลาบ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 7034 ยืนยันแล้ว 15/10/2017 13:48:42
16 นางสาวอารยา ทะเจริญ นักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด 2032 ยืนยันแล้ว 16/10/2017 09:45:15
17 นางสาวสุพิชชา พรมมินทร์ นักกายภาพบำบัด(นักศึกษาปริญญาโท) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 10470 ยืนยันแล้ว 16/10/2017 15:15:29
18 นางสาวณิรัศม์รยา ไชยฉกรรจ์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.แม่ทา 4963 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 11:04:29
19 นายสุขุม ณ หนองคาย นักกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงแสน 6475 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 11:43:40
20 นางสาวสงกรานต์ ม่วงเหลือง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังชิ้น 8336 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 11:54:09
21 นางสาวเชาวรัตน์ เลิศชัยสหกุล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ 9628 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 12:35:30
22 นางสาวรุจิยพันธ์ ศรีเพชร นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์ คลินิค 9834 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 12:46:04
23 นางสาวสุภาวดี ฟองเขียว นักกายภาพบำบัด รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ก.9232 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 12:59:11
24 นางสาววิภาวี แป้นทอง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 11119 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 13:01:08
25 นางณัชชวกร เกตุสิริ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 3998 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 13:05:25
26 นางสาวณฐพร ฝึกฝน นักกายภาพบำบัด สกลนครคลินิกกายภาพบำบัด 8947 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 13:21:55
27 นางสาวสุชาวดี อยู่สิงห์โต นักกายภาพบำบัด บ้านประกายพรรณ 7849 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 13:36:56
28 นางสาวณัฐธิดา ทำทอง นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์คลินิค 9830 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 13:41:47
29 นางสาวธัญวรรณ ศรีใจวงศ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล 5815 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 13:52:00
30 นายอภิวัฒน์ อมาตยกุล นักกายภาพบำบัด รพ.สันกำแพง 5190 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 13:55:47
31 นางสาวหัสดิน เชยบาล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4410 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 16:00:41
32 นางสาวจุฬารัตน์ รวมจิต นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 9585 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 16:16:27
33 นายณัฐพงษ์ วงค์กาเม็ง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลดอกคำใต้ 6439 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 16:26:33
34 นางสาวทิพย์เกษร เจริญศุภสิน นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพรานกระต่าย 6440 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 16:36:12
35 นางสาวบุปผาพร มีสะติ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน 7081 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 17:22:02
36 นายศรายุทธ ชัยคำหล้า นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสามเงา 8969 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 17:38:43
37 นางกมลวรรณ จงสมชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2665 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 17:43:09
38 นายพงศกร การเร็ว นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงม่วน 9223 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 18:41:49
39 นางสาวสุพัตรา ผางวะนา เจ้าของกิจการ อำเภอจตุรพักตรพิมาน 8796 ยังไม่ได้ชำระ 09/10/2017 19:07:26
40 นายคมสัน ษัฏเสน นักกายภาพบำบัด รพ.ตรัง 9526 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 07:35:58
41 นายณรงค์ อวดเหลี้ยม นักกายภาพบำบัด เวชกรรมฟื้นฟู 8546 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 10:17:08
42 นางแจ่มจันทร์ วงษ์ใหญ่ นักกายภาพชำนาญการ งานเวชกรรมฟื้นฟู 3447 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 10:23:03
43 นางสาวอรวรรณ ซอนทรัพย์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.ขามสะแกแสง 6348 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 11:54:50
44 นางสาวอติพร รัตนอุบล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลป่าแดด 8553 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 12:07:19
45 นายสุริยา ผลประเสริฐ นักกายภาพบำบัดอิศระ - 8126 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 12:20:48
46 นางสาวศรัญญา เดื่อดิน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.ด่านขุนทด 6139 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 13:07:52
47 นางสาวภัทรวรรณ รังรงทอง นักกายภาพบำบัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 5683 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 14:56:20
48 นางสาวพีชญานันท์ อัคนิยาน นักกายภาพบำบัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 6593 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 14:57:30
49 นางสาวสรสวรรค์ ชำนาญยา นักกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา 7494 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 15:47:24
50 นางสาวสุพรรณี ใจวงศ์ศรี นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 7276 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 16:10:04
51 นางสาวสุธิมา ไม้ตะเภา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กายภาพบำบัด รพ.สิงห์บุรี 1263 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 16:23:59
52 นางสาวสุพัตรา ไชยบาล อาจารย์ สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7449 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 16:59:56
53 นางน้ำค้าง วงค์ถาติ๊บ นักกายภาพบำบัด - 8026 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 17:39:55
54 นางสาวทิพวรรณ จันทร์แก้ว นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลหางดง 4042 ยังไม่ได้ชำระ 10/10/2017 22:00:48
55 นายสุวิกรม ฝอยพิกุล นักกายภาพบำบัด รพ.มหาราชนครราชสีมา(กายภาพบำบัด) 6972 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 01:34:22
56 นางสาวปิยนันท์ บัวอิ่มพันธ์ นักกายภาพบำบัด รพ. บ้านด่านลานหอย 6408 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 09:48:10
57 นางสาวนริศรา บุตรสาธรรม นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 6386 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 10:15:35
58 นายนวพล ประสิทธิเมตต์ นักกายภาพบำบัด โรวพยาบาลทรายทองวัฒนา 9081 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 10:57:12
59 นายมงคล ปากหวาน นัชชาคลินิกกายภาพบำบัด นัชชาคลินิกกายภาพบำบัด 2146 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 10:59:26
60 นางสาวรุ่งทิวา ใจเสียสุ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทัพทัน 8746 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 12:59:40
61 นายวุฒิพงษ์ บัวจันทร์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทัพทัน 9047 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 13:02:32
62 นางสาวกรกนก พรมอินชัย นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลท่าสองยาง 7093 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 15:08:25
63 นางสาวกัญญารัตน์ กันยวม นักกายภาพบำบัด เรนโบว์อโรคยา 9793 ยังไม่ได้ชำระ 11/10/2017 15:22:16
64 นางสาวนภัทร์ ธนศรีวรุตนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ุ6920 ยังไม่ได้ชำระ 12/10/2017 11:48:49
65 นางสาวฉัตรวิไล ประทีปะจิตติ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเพชรเวช 8137 ยังไม่ได้ชำระ 12/10/2017 14:19:14
66 นายอานนท์ สุทธคุณ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 7500 ยังไม่ได้ชำระ 12/10/2017 14:58:57
67 นางสาวชลาลัย ใจศรี นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนครธน 6187 ยังไม่ได้ชำระ 12/10/2017 17:33:09
68 นางเรณู ช่างหิรัญ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย 4376 ยังไม่ได้ชำระ 12/10/2017 18:31:19
69 นางสาวนพรัตน์ แซ่บาง นักกายภาพบำบัด บ้าน 6368 ยังไม่ได้ชำระ 12/10/2017 19:32:17
70 นางสาวนฤมล บุญลือ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปางศิลาทอง 8329 ยังไม่ได้ชำระ 12/10/2017 23:22:57
71 นางสาวธนาภรณ์ จันทวงค์ นักกายภาพบำบัด รพ.กรุงเทพ แผนกกายภาพบำบัด 8066 ยังไม่ได้ชำระ 13/10/2017 08:51:21
72 นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสนามชัยเขต 8683 ยังไม่ได้ชำระ 13/10/2017 20:33:13
73 นายธนพงษ์ นาจีน นักกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 8905 ยังไม่ได้ชำระ 13/10/2017 20:38:47
74 นางสาวปาณิสรา ก๋าลายศ นักกายภาพบำบัดอิสระ - 8948 ยังไม่ได้ชำระ 13/10/2017 21:18:19
75 นางสาวมนรดา หลำเจริญ นักกายภาพบำบัด รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 6478 ยังไม่ได้ชำระ 13/10/2017 21:32:21
76 นางสาวชไมพร ไตรยมาตร์ นักกายภาพบำบัด รพ.มาบอำมฤต 7270 ยังไม่ได้ชำระ 13/10/2017 21:54:42
77 นางสาวสุวิมล กุณารี นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 10044 ยังไม่ได้ชำระ 14/10/2017 11:46:16
78 นางสาวขวัญเรือน วงค์ดาว นักกายภาพบำบัด - 6297 ยังไม่ได้ชำระ 14/10/2017 18:22:03
79 นางสาวเยาวภา เมืองแก้ว นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลงาว ก.8125 ยังไม่ได้ชำระ 15/10/2017 14:41:01
80 นางสาวกัณฑรัตน์ เหล็กแก้ว อาจารย์ วิทยาลัยเชียงราย 3712 ยังไม่ได้ชำระ 15/10/2017 17:28:36
81 นางสาวหทัยชนก เงินทรัพย์ นักกายภาพบำบัด เดอะทัช 9482 ยังไม่ได้ชำระ 15/10/2017 17:55:19
82 นางสาวพรวรินทร์ นพไตรสิน นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลราษบูรณะ 10855 ยังไม่ได้ชำระ 15/10/2017 18:03:33
83 นางสาวมณฑิรา ประทีป ณ ถลาง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเปาโลรังสิต 10606 ยังไม่ได้ชำระ 15/10/2017 20:11:21
84 นางสาวรุจจิรา เสาร์แก้ว นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแจ้ห่ม 6223 ยังไม่ได้ชำระ 15/10/2017 20:39:28
85 นายณธัช ตินะคัด นักกายภาพบำบัด รพ.บรรพตพิสัย 3794 ยังไม่ได้ชำระ 15/10/2017 22:49:30
86 นางสาวอัญญารัตน์ ศรีพรมสุข ที่ปรึกษากายภาพ Index livingmall สาขาสุรินทร์ 10859 ยังไม่ได้ชำระ 16/10/2017 08:30:33
87 นางสาวนูรีซัน อะมิยะ นักกายภาพบำบัดอิสระ 7845 ยังไม่ได้ชำระ 16/10/2017 11:19:28
88 นายทวีศักดิ์ ปฐม นักกายภาพบำบัด ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 8138 ยังไม่ได้ชำระ 16/10/2017 13:09:34
89 นางสาวพัณณิตา สารเร็ว นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 10090 ยังไม่ได้ชำระ 16/10/2017 16:41:14
90 นางสาววัลลภา ชอบจิต นักกายภาพบำบัด รพ.สหวิทยาการMALI 9431 ยังไม่ได้ชำระ 16/10/2017 19:08:07
91 นางสาวจิราภรณ์ แก้วโกมล นักกายภาพบำบัด รพ.ศิริราช 7484 ยังไม่ได้ชำระ 16/10/2017 20:21:07
92 นางสาวรัศรินทร์ ทิวพรศิยานนท์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทองแสนขัน 9893 ยังไม่ได้ชำระ 16/10/2017 20:24:05
93 นางสาวลดาวัลย์ ธรรมศาสตร์ นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดอิสระ 7812 ยังไม่ได้ชำระ 17/10/2017 00:02:03

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท และ นางสาวพัชรินทร์ พรหมเผ่า

054-466-666 ต่อ 3817

สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

uppt.phayao@gmail.com

Facebook

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-466-697