รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เลขใบประกอบ สถานะ วันเวลาสถานะ
1 นางสาวพัชรี เฝือสุภาพ นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์คลินิก 7983 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 15:33:14
2 นางสาวนราธร สำเภาทอง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 5875 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 16:42:30
3 นางสาวจุฑามาศ แก้วบังวัน นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์คลินิก ก.8064 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 16:57:00
4 นางสาววนัสนันท์ อ่างแก้ว นักกายภาพบำบัด The skin doctors 9430 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 18:47:19
5 นางพัชรนันท์ สังข์สวัสดิ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รพ.ป่าโมก 2144 ยืนยันแล้ว 09/10/2017 18:47:55
6 นางสาวมณีรัตน์ สุขยิ่ง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลราชสาส์น 8866 ยืนยันแล้ว 10/10/2017 15:35:59
7 นางสาวนฤมล ทะนันไชย ผู้จัดการ โรงแรมสุขวิมล เพลส 4200 ยืนยันแล้ว 11/10/2017 13:44:56
8 นางสาววราภรณ์ บุญชู นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลไชโย 7518 ยืนยันแล้ว 12/10/2017 11:10:48
9 นางสาวปัทมา เครือกุนนา นักกายภาบำบัด โรงพยาบาลสามโก้ 7177 ยืนยันแล้ว 12/10/2017 11:10:54
10 นางสาวศิรประภา ศิริวิมาตย์ นักกายภาพบำบัด รพ.น้ำปาด 8781 ยืนยันแล้ว 12/10/2017 16:10:54
11 นางสาววิไลพร พุทธวงศ์ นักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดพะเยา 4407 ยืนยันแล้ว 13/10/2017 09:28:15
12 นางสาววรรณิศา ญานะศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 10040 ยืนยันแล้ว 13/10/2017 09:28:40
13 นางสาวณัฐกานต์ อุบลบาน นักกายภาพบำบัด รพ.อาจสามารถ 3362 ยืนยันแล้ว 13/10/2017 17:05:06
14 นางสาววรรณระวี ใจแก้ว นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ โรงพยาบาลลี้ 4404 ยืนยันแล้ว 13/10/2017 17:28:57
15 นางสาวจตุพร พวงกุหลาบ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 7034 ยืนยันแล้ว 15/10/2017 13:48:42
16 นางสาวอารยา ทะเจริญ นักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด 2032 ยืนยันแล้ว 16/10/2017 09:45:15
17 นางสาวสุพิชชา พรมมินทร์ นักกายภาพบำบัด(นักศึกษาปริญญาโท) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 10470 ยืนยันแล้ว 16/10/2017 15:15:29
18 นางสาวนาราพัท เชยบาล นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดอิสระ 7474 ยืนยันแล้ว 18/10/2017 13:17:39
19 นายสุขุม ณ หนองคาย นักกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงแสน 6475 ยืนยันแล้ว 18/10/2017 14:38:26
20 นางสาวหัสดิน เชยบาล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4410 ยืนยันแล้ว 19/10/2017 08:36:58
21 นางสาวอรวรรณ ซอนทรัพย์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.ขามสะแกแสง 6348 ยืนยันแล้ว 19/10/2017 09:20:57
22 นางสาวศรัญญา เดื่อดิน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.ด่านขุนทด 6139 ยืนยันแล้ว 19/10/2017 12:14:43
23 นางสาวภัทรวดี สุขสว่างวงศ์ นักกายภาพบำบัด รพ.ชลบุรี 9671 ยืนยันแล้ว 19/10/2017 16:50:05
24 นางสาวพัชรภา กิตยารักษ์ นักกายภาพบำบัด รพ.ชลบุรี 10190 ยืนยันแล้ว 19/10/2017 16:50:13
25 นางสาวนูรีซัน อะมิยะ นักกายภาพบำบัดอิสระ 7845 ยืนยันแล้ว 19/10/2017 17:50:22
26 นางสาวช่อพิกุล ชิดสนิท นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 5334 ยืนยันแล้ว 20/10/2017 12:30:24
27 นายศิริพงษ์ อัครเรืองมนตรี กรรมการ PTN Insurance Broker Co.,LTD 586 ยืนยันแล้ว 20/10/2017 16:31:46
28 นางสาววิภานันท์ กิจมี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รพ.หางดง 4406 ยืนยันแล้ว 20/10/2017 21:00:00
29 นางสาวสุพรรณี ใจวงศ์ศรี นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 7276 ยืนยันแล้ว 21/10/2017 20:20:32
30 นางสาวสุธิมา ไม้ตะเภา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กายภาพบำบัด รพ.สิงห์บุรี 1263 ยืนยันแล้ว 21/10/2017 20:21:46
31 นางน้ำค้าง วงค์ถาติ๊บ นักกายภาพบำบัด - 8026 ยืนยันแล้ว 21/10/2017 20:22:09
32 นางสมศรี แก้วจิตร นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดอิสระ 467 ยืนยันแล้ว 22/10/2017 13:56:14
33 นางสาวขวัญฤทัย อิ่นคำ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 9211 ยืนยันแล้ว 23/10/2017 12:33:38
34 นางสาวณิรัศม์รยา ไชยฉกรรจ์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.แม่ทา 4963 ยืนยันแล้ว 23/10/2017 21:50:30
35 นางยุพาวรรณ ชีวาจร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลสระโบสถ์ 7259 ยืนยันแล้ว 24/10/2017 11:46:16
36 นายภาณุพงศ์ สมจิตร นักกายภาพบำบัด สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ 9378 ยืนยันแล้ว 24/10/2017 15:47:25
37 นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสนามชัยเขต 8683 ยืนยันแล้ว 27/10/2017 06:53:27
38 นางเรณู ชูโชติ นักกายภาพบำบัด รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 958 ยืนยันแล้ว 27/10/2017 06:54:04
39 นางอภาพร อามาตมนตรี บาลิโค้ นักกายภาพบำบัด อิสระ 8918 ยืนยันแล้ว 27/10/2017 12:17:56
40 นางกมลวรรณ จงสมชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2665 ยืนยันแล้ว 27/10/2017 20:06:39
41 นางสาววัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3801 ยืนยันแล้ว 27/10/2017 22:26:26
42 นางสาวอมรา วรรณพิรุณ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน 8954 ยืนยันแล้ว 28/10/2017 12:18:19
43 นางสาวพัณณิตา สารเร็ว นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 10090 ยืนยันแล้ว 30/10/2017 09:40:18
44 นางสาวเยาวภา เมืองแก้ว นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลงาว ก.8125 ยืนยันแล้ว 31/10/2017 11:40:56
45 นางสาวสุดารัตน์ ศรีวิชัย นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพะเยาราม 9085 ยืนยันแล้ว 31/10/2017 12:27:14
46 นางสาวนฤมล บุญลือ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปางศิลาทอง 8329 ยืนยันแล้ว 31/10/2017 12:37:39
47 นางสาวกานดา ใจหมั้น นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (แผนกกายภาพบำบัด) 8807 ยืนยันแล้ว 31/10/2017 17:48:32
48 นางสาวนิรมล ผลทับทิม กายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 4748 ยืนยันแล้ว 31/10/2017 17:49:23
49 นางเรณู ช่างหิรัญ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย 4376 ยืนยันแล้ว 01/11/2017 08:28:29
50 นางสาวนิตยาภรณ์ สีนิล นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์คลินิก ก.9327 ยืนยันแล้ว 01/11/2017 08:31:45
51 นางสาวนภัทร์ ธนศรีวรุตนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ุ6920 ยืนยันแล้ว 01/11/2017 12:21:09
52 นางสาววัลลภา ชอบจิต นักกายภาพบำบัด รพ.สหวิทยาการMALI 9431 ยืนยันแล้ว 01/11/2017 12:21:47
53 นายณธัช ตินะคัด นักกายภาพบำบัด รพ.บรรพตพิสัย 3794 ยืนยันแล้ว 01/11/2017 13:44:20
54 นายเสรี อวดร่าง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 7174 ยืนยันแล้ว 01/11/2017 17:47:57
55 นายพิพัฒน์ ปิติอำนวยทรัพย์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 7719 ยืนยันแล้ว 01/11/2017 17:49:51
56 นายอานนท์ สุทธคุณ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 7500 ยืนยันแล้ว 01/11/2017 19:34:16
57 นายปัณฐวิชญ์ ธนจิรณัฏฐ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 10541 ยืนยันแล้ว 02/11/2017 08:30:13
58 นายณรงค์ อวดเหลี้ยม นักกายภาพบำบัด เวชกรรมฟื้นฟู 8546 ยืนยันแล้ว 02/11/2017 08:38:06
59 นางแจ่มจันทร์ วงษ์ใหญ่ นักกายภาพชำนาญการ งานเวชกรรมฟื้นฟู 3447 ยืนยันแล้ว 02/11/2017 08:38:14
60 นางสาวอำภา ใจมิภักดิ์ นักกายภาพบำบัด รพ.เวียงแหง 9752 ยืนยันแล้ว 02/11/2017 15:38:17
61 นายสุวิกรม ฝอยพิกุล นักกายภาพบำบัด รพ.มหาราชนครราชสีมา(กายภาพบำบัด) 6972 ยืนยันแล้ว 02/11/2017 16:57:21
62 นายคมสัน ษัฏเสน นักกายภาพบำบัด รพ.ตรัง 9526 ยืนยันแล้ว 02/11/2017 17:52:44
63 นางสาวมนรดา หลำเจริญ นักกายภาพบำบัด รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 6478 ยืนยันแล้ว 03/11/2017 10:59:24
64 นางสาวปราณี แย้มเขน็ง นักกายภาพบำบัด สถานพยาบาลหมออาคม 8815 ยืนยันแล้ว 03/11/2017 20:26:09
65 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ พรมพนัส นักกายภาพบำบัด รพ.ศิริเวชลำพูน 9361 ยืนยันแล้ว 04/11/2017 09:01:00
66 นางสาวบุษริน ภิรมย์มิ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ก8913 ยืนยันแล้ว 04/11/2017 09:02:23
67 นางสาวนฤมล กระทุ่มนอก นักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดจันทอุดม 6111 ยืนยันแล้ว 04/11/2017 10:33:57
68 นายศรายุทธ ชัยคำหล้า นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสามเงา 8969 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 12:09:35
69 นางสาวกรกนก พรมอินชัย นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลท่าสองยาง 7093 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 12:45:57
70 นางสาวกัญญารัตน์ กันยวม นักกายภาพบำบัด เรนโบว์อโรคยา 9793 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 13:29:45
71 นางสาวณัฏฐณิชา ตาเจริญ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 9145 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 13:44:34
72 นางปรียมิตร กาทอง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเขลางค์นครราม 1042 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 13:44:47
73 นางสาวรัตติยาพร วังมณี นักกายภาพบำบัด ร.พ.แม่สาย 2374 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 14:40:20
74 นายนวพล ประสิทธิเมตต์ นักกายภาพบำบัด โรวพยาบาลทรายทองวัฒนา 9081 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 16:10:21
75 นางสาวทิพย์เกษร เจริญศุภสิน นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพรานกระต่าย 6440 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 16:27:10
76 นายปิยะพงษ์ เมืองมูล นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ โรงพยาบาลปง 3732 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 17:56:22
77 นางสาวฐิติมา กันทา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปากน้ำโพ 9215 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 18:03:00
78 นางสาวสุพัตรา ผางวะนา เจ้าของกิจการ อำเภอจตุรพักตรพิมาน 8796 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 20:37:59
79 นางสาวจิราภรณ์ ยิ่งวงษ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธโสธร 8910 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 20:53:44
80 นางสาวอภิชญา วัฒนานุกิจ นักกายภาพบำบัด Fixme medical and physio clinic 10384 ยืนยันแล้ว 15/11/2017 09:15:03

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท และ นางสาวพัชรินทร์ พรหมเผ่า

054-466-666 ต่อ 3817

สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

uppt.phayao@gmail.com

Facebook

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-466-697