*** การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้เข้าอบรมได้ทำการโอนและส่งหลักฐานค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ***

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เลขใบประกอบ สถานะ วันเวลาสถานะ
1 นางสาวนภัทร์ ธนศรีวรุตนันท์ อาจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก.6920 ยืนยันแล้ว 02/11/2016 12:55:38
2 นายกฤษฎา นุดสมบัติ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) ก.2289 ยืนยันแล้ว 03/11/2016 14:30:37
3 นางสาวสุพัตรา กิจตระกูล ก7394 ยืนยันแล้ว 05/11/2016 17:07:20
4 นางสาวหทัยพร คนงาม นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสูงเม่น ก.7194 ยืนยันแล้ว 05/11/2016 17:08:12
5 นางสาวนิภารัตน์ ขำริด นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลสามเงา ก.4705 ยืนยันแล้ว 05/11/2016 17:08:45
6 นางสาวจินต์จุฑา ธนะ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพะเยา ก.4196 ยืนยันแล้ว 07/11/2016 09:23:48
7 นางสาววาสนา เป็งสลี นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสนามชัยเขต ก.7275 ยืนยันแล้ว 07/11/2016 14:16:57
8 นายเมธี จินะโกฎิ อาจารย์ คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ก.7390 ยืนยันแล้ว 09/11/2016 08:40:13
9 นางสาวสยุมพร ก๋องตัน นักกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤษ์ อัมพาต วัดทุ่งบ่อแป้น ก.8552 ยืนยันแล้ว 09/11/2016 10:51:54
10 นางสาวสุกัญญา ไชยยศ - - ก.7991 ยืนยันแล้ว 10/11/2016 08:30:59
11 นายภูวดล ด้วงโต อาจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก.3798 ยืนยันแล้ว 10/11/2016 10:07:14
12 นางสาวสุนิสา มงคลดี นักกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์ธีรพลโรคกระดูก-ข้อ กายภาพบำบัด ก.9231 ยืนยันแล้ว 11/11/2016 11:27:28
13 นางสาวกมลชนก โกเมฆ นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ก.9825 ยืนยันแล้ว 11/11/2016 11:27:55
14 นางสาวนารีนาถ จอมภา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ 7 กองการแพทย์และอนามัย กฟผ.แม่เมาะ ก.1665 ยืนยันแล้ว 14/11/2016 09:05:40
15 นางสาวกานดาภรณ์ เจริญเรือง นักกายภาพบำบัด โรงพยายบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ ก.9210 ยืนยันแล้ว 15/11/2016 11:03:41
16 นางสุดารัตน์ ประกอบเที่ยง นักกายภาพบำบัด แผนกกายภาพบำบัด ก.1679 ยืนยันแล้ว 15/11/2016 13:40:18
17 นางสาวปวีณา อินตารักษา นักกายภาพบำบัด แผนกกายภาพบำบัด ก.2142 ยืนยันแล้ว 15/11/2016 13:41:03
18 นางสาวสุภาวดี ฟองเขียว นักกายภาพบำบัด รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ก.9232 ยืนยันแล้ว 15/11/2016 17:34:22
19 นางสาวภริตา คุ่ยสว่าง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลสรรพยา ก.6407 ยืนยันแล้ว 16/11/2016 10:55:58
20 นางสาวสุเมษา ก้อนแก้ว กายภาพบำบัด นิติพล คลีนิก ก.7112 ยืนยันแล้ว 16/11/2016 16:32:10
21 นางสาวริจินาย สายสุวรรณ นักกายภาพบำบัดอิสระ - ก7224 ยืนยันแล้ว 18/11/2016 16:15:21
22 นางสาวจันทราพร โพธิ์จันทร์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลห้วยคต ก.6739 ยืนยันแล้ว 21/11/2016 09:32:44
23 นางสาวภิตา บัณฑิตพัฒน์ อิระ 18-19 ถ.เทศบาลดำริ2 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ก4587 ยืนยันแล้ว 21/11/2016 09:33:47
24 นางสาวกรรณิการ์ ฝั้นพรม นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ก.7374 ยืนยันแล้ว 21/11/2016 10:12:15
25 นางสาวธัญวรรณ ศรีใจวงศ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ก.5815 ยืนยันแล้ว 21/11/2016 12:37:21
26 นายอภิวัฒน์ อมาตยกุล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสันกำแพง ก.5190 ยืนยันแล้ว 21/11/2016 12:37:41
27 นางสาวหทัยชนก วงศ์วิเศษ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสองแคว ก.7395 ยืนยันแล้ว 21/11/2016 19:55:58
28 นางสาววันวิสา ติ๊บสุภา นักกายภาพบำบัด มาริแคร์คลินิก ก.5759 ยืนยันแล้ว 22/11/2016 11:32:29
29 นางวาสนา มงคลสุข นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ก.1331 ยืนยันแล้ว 22/11/2016 20:02:01
30 นางสาวปาริตา ดอกไม้ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.วังจันทร์ ก.3349 ยืนยันแล้ว 22/11/2016 20:02:56
31 นางสาวหทัยชนก ชมภูพื้น อาจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ กพ 4268 ยืนยันแล้ว 23/11/2016 14:06:57
32 นางสาวจันทร์สุดา แผ่นเงิน นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวัฒนานคร ก.6287 ยืนยันแล้ว 23/11/2016 14:07:37
33 นางสาวอรจิรา ทองจันทนาม นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ก.8312 ยืนยันแล้ว 24/11/2016 16:23:49
34 นางสาววาทินี ตีระวัฒนานนท์ นักกายภาพบำบัด อิสระ 7942 ยืนยันแล้ว 25/11/2016 08:37:30
35 นายณัฐพล วงค์คำแดง นักกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูเทศบาลตำบลสันกำแพง ก.9216 ยืนยันแล้ว 25/11/2016 08:38:57
36 นางสาวสุภามาศ สมเป้า นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ทา ก.5671 ยืนยันแล้ว 25/11/2016 09:46:04
37 นายภูวเนตร หอมหวล นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลพบพระ ก.5676 ยืนยันแล้ว 25/11/2016 14:09:59
38 นางสาวชไมพร สงวนชื่อ นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์คลินิก อินเติร์กรุ๊ป จำกัด ก.9212 ยืนยันแล้ว 27/11/2016 08:39:21
39 นางสาวนิตยา สุทธเขตต์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเอกชัย ก.9833 ยืนยันแล้ว 27/11/2016 08:39:49
40 นางสาวภัทรพร เชยสุวรรณ นักกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด รพ.บึงสามพัน ก.5818 ยืนยันแล้ว 28/11/2016 15:52:01
41 นางสาวกฤษณา สอนศิริ นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ก.9827 ยืนยันแล้ว 30/11/2016 08:31:57
42 นางสาวปัญญ์พิชชา มลแก้ว นักกายภาพบำบัด บ้านกายภาพบำบัดสัตหีบ ก.6672 ยืนยันแล้ว 30/11/2016 12:44:05
43 นางสาวกนกรัตน์ ดิษฐบรรจง นักกายบำบัด บ้านกายภาพบำบัดสัตหีบ ก.4315 ยืนยันแล้ว 30/11/2016 12:44:22
44 นางสาวจุฬาลักษณ์ จุฬารมย์ นักกายภาพบำบัด รับจ้างอิสระ ก.6838 ยืนยันแล้ว 30/11/2016 14:48:21
45 นางสาวจุฬารัตน์ รวมจิต นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ก.9585 ยืนยันแล้ว 30/11/2016 19:02:58
46 นางสาวรัชนีกร จิตร์กระจ่าง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ก.10023 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 11:21:29
47 นางสาวสัตตกมล สิ่วไธสง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ก.10055 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 11:21:39
48 นางสาวจิราภรณ์ ยิ่งวงษ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ก.8910 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 11:21:51
49 นางสาวรัชนีพร กงซุย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.2956 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 11:24:51
50 นายนพพร ยอดกล้า นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รพ.พุทธโสธร ก.1692 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 11:37:23
51 นางสาวณภัทร ศรีรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2949 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 12:52:42
52 นางสาวนฤมล อุตสา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแม่ใจ ก.6107 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 13:46:56
53 นางสาวกนกวรรณ วงศ์แก้ว นักกายภาพบำบัด/อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก.7248 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 14:23:26
54 นายบุญมา โชติสกุลเลิศ นักกายภาพบำบัด รพ.สบเมย ก.9222 ยืนยันแล้ว 01/12/2016 19:39:19
55 นางสาวกนกวรรณ แปงถายะ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลภักดีชุมพล ก.9967 ยืนยันแล้ว 02/12/2016 08:52:03
56 นางสาววนัสนันท์ อ่างแก้ว นักกายภาพบำบัด บริษัท วุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ก.9430 ยืนยันแล้ว 02/12/2016 09:00:52
57 นางสาวสงกรานต์ ม่วงเหลือง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังชิ้น ก.8336 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:43:05
58 นางน้ำค้าง วงค์ถาติ้บ นักกายภาพบำบัด - ก.8026 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:43:24
59 นางสาวสรสวรรค์ ชำนาญยา นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์ คลีนิค ก.7494 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:43:38
60 นางสาวกรรณิการ์ สมทราย นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ก.9826 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:43:59
61 นายสุริยะ อนันต์วิไล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลโพนทราย ก.8987 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:44:18
62 นางสาวรุจิรัตน์ หันประดิษฐ์ นักกายภาพบำบัด วุฒิศักดิ์คลินิค ก7675 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:44:33
63 นายภานุวัฒน์ สุขมี นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเพ็ญ ก.9225 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:44:51
64 นายธวัชชัย ไชยกุล นักกายภาพบำบัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 34 ก.9219 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:45:10
65 นางสาวธารีรัตน์ โมรา นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด ก.3967 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:45:42
66 นางสาวกมลพร แสงอาทิตย์ชยา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแปลงยาว ก.9897 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 08:46:10
67 นายศุโภค ใจประเสริฐ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแม่สาย ก.6774 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 11:12:24
68 นางสาวปรียานุช เผ่าตัน กายภาพบำบัด บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ (สาขาขอนแก่น) ก.7271 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 11:16:09
69 นางสาวนฤมล แก้วเทพ กายภาพบำบัด บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก.8559 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 11:38:26
70 นายณัฐพัชร์ จันทร์แก้ว นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแม่สรวย ก.9831 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 11:38:50
71 นางแจ่มจันทร์ วงษ์ใหญ่ นักกายภาพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่สรวย ก.3447 ยืนยันแล้ว 06/12/2016 11:38:59
72 นางสาวจุรีรัตน์ กาสี กายภาพบำบัด บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก.7175 ยืนยันแล้ว 07/12/2016 13:09:06