วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
08.00 - 08.45 ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 พิธีเปิด โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
09.00 - 10.30
 • Physiology of DM (ความรู้เรื่องโรคเบาหวานกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ)
 • เบาหวาน...ไม่ใช่ขาวหรือดำ ไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็น
 • How to delay the disease
 • Complication of DM &How to prevent (เบาหวานป้องกันได้)
 • SMBG/HMBP
(ภาคบรรยาย: กภ.จีรพรรรณ ศรีพัฒน์พงษ์)
10.30 - 10.40 พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 - 12.00 การรักษา DM หลัก 3อ. 1ย.
 • Mindful eating
 • Benefits of Exercise
 • Lifestyle Analysis Behavior Modification
 • progression AADE7 Self-Care Behavior
(ภาคบรรยาย: กภ.จีรพรรรณ ศรีพัฒน์พงษ์)
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 How to prescribe exercise program for individual case of DM patient
(ภาคบรรยาย: อ.กภ.พัชรียา อัมพุธ)
14.30 - 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 17.00 workshop การออกกำลังกาย
(ภาคอภิปราย: อ.กภ.พัชรียา อัมพุธ)
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
08.00 - 09.00 Anatomy and Biomechanics of Foot
(ภาคบรรยาย: กภ.จีรพรรรณ ศรีพัฒน์พงษ์)
09:00 - 10:00
 • Overview of DM Foot Problem
 • Etiology Pathophysiology of DM Foot Problem
(ภาคบรรยาย: กภ.จีรพรรรณ ศรีพัฒน์พงษ์)
10.00 - 10.10 พักรับประทานอาหารว่าง
10.10 - 12.00
 • Holistic DM Foot ulcer care
 • Physiology of Wound Healing
 • Education for DM Foot care
(ภาคบรรยาย: กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร)
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 DM Foot Screening and Evaluation
(ภาคบรรยาย: กภ.มนัสพร คงสาหร่าย)
14.30 - 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 17.00
 • การตรวจประเมินภาวะสุขภาพเท้าในผู้เป็นเบาหวาน
 • Foot assessment
 • Nail and callous care
(ภาคอภิปราย: กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร, กภ.จีรพรรรณ ศรีพัฒน์พงษ์ และ กภ.มนัสพร คงสาหร่าย)
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
08.00 - 09.00 Management of off loading
(ภาคบรรยาย: กภ.มนัสพร คงสาหร่าย)
09.00 - 10.00 Role of Orthotics and Footwear
(ภาคบรรยาย: กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร)
10.00 - 10.10 พักรับประทานอาหารว่าง
10.10 - 12.00
 • Simple Footwear Modification
 • Foam Dressing
(ภาคบรรยาย: กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร)
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 Workshop Simple Footwear Modification & Foam Dressing
(ภาคอภิปราย: กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร, กภ.จีรพรรรณ ศรีพัฒน์พงษ์ และ กภ.มนัสพร คงสาหร่าย)
14.00 - 15.00 การเบิกจ่ายรองเท้าเบาหวาน
(ภาคบรรยาย: กภ.มนัสพร คงสาหร่าย)
15.00 - 17.00 Interesting Case Discussion
(ภาคอภิปราย: กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร, กภ.จีรพรรรณ ศรีพัฒน์พงษ์ และ กภ.มนัสพร คงสาหร่าย)