*** การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้เข้าอบรมได้ทำการโอนและส่งหลักฐานค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ***

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เลขใบประกอบ สถานะ วันเวลาสถานะ
1 นายณัชนิณ แก้วคำปา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงคำ ท.น.7709 ยืนยันแล้ว 05/9/2017 10:31:20
2 นางสาววิภาพร บัวระวงศ์ เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ 13923 ยืนยันแล้ว 12/9/2017 10:31:51
3 นางสาวจิระนันท์ คำภีระ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ทน.9577 ยืนยันแล้ว 13/9/2017 11:44:55
4 นางสาววรันกร เกยูรวงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ุ6072 ยืนยันแล้ว 14/9/2017 11:19:41
5 นางสาวธัญญาลักษณ์ วงค์เขื่อนแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 12163 ยืนยันแล้ว 05/10/2017 15:15:32
6 นางสาวทิพย์วรรณ พรมสว่าง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 14426 ยืนยันแล้ว 05/10/2017 15:15:39
7 นางสาวกฤษณี มณีวงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลจอมทอง 3620 ยืนยันแล้ว 27/10/2017 13:27:27
8 นางสาวพีรยา ศักดาวิโรจน์ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลป่าซาง 15129 ยืนยันแล้ว 27/10/2017 14:29:11
9 นางสาวพรรณิดา นันต๊ะภูมิ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ทน.11416 ยืนยันแล้ว 30/10/2017 14:39:38
10 นางสาววิมลรัตน์ ตียเกษม นักเทคนิคการแพทย์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ 6119 ยืนยันแล้ว 02/11/2017 13:00:05
11 นางสาวเบญจวรรณ จอมปุก นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เชียงแสน ทน.11614 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 09:00:43
12 นางสาวปุญชรัศมิ์ สิริกุลไพโรจน์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่จัน ทน.15451 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 16:02:13
13 นางวิมล พันสถา นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ โรงพยาบาลแม่จัน ทน.11740 ยืนยันแล้ว 06/11/2017 16:02:19
14 นางสาวจุรีรัตน์ บัวละภา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบติการ โรงพยาบาลหนองฉาง ทน.6969 ยืนยันแล้ว 09/11/2017 11:24:04
15 นางสาวจารุพักตร์ นันชัยอุด นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12825 ยืนยันแล้ว 10/11/2017 08:55:00
16 นางสาวดุษฎี เสงี่ยมศักดิ์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ทน.3250 ยืนยันแล้ว 10/11/2017 10:19:12
17 นางวิมลพร บุญยวง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ 1210 ยืนยันแล้ว 10/11/2017 11:21:10
18 นางสาวปัณฑารีย์ ใจชุ่ม นักเทคนิคการแพทย์ รพ.โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย ทน.6758 ยืนยันแล้ว 10/11/2017 13:29:12
19 นางอุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทน.4827 ยืนยันแล้ว 13/11/2017 09:10:45
20 นางสาวปรัศนี วงศ์ศิริศิลป์ National Sales Manager บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย)จำกัด 9608 ยังไม่ได้ชำระ 04/8/2017 21:27:49
21 นางสาวประภาพร เหมทานนท์ นักเทคนิคการแพทย์ รพ.บุรฉัตรไชยากร ทน.6896 ยังไม่ได้ชำระ 11/8/2017 10:12:39
22 นายวิสรรค์ ลีตระกูล นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา ทน.12496 ยังไม่ได้ชำระ 20/8/2017 18:10:11
23 นางสาวอนุสรา วงกตศิลา นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา ทน.12506 ยังไม่ได้ชำระ 20/8/2017 18:14:26
24 นางสาวสุภาวดี ดีการกระทำ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ทน.12648 ยังไม่ได้ชำระ 31/8/2017 16:32:12
25 นายกฤษฎา ติธรรมมา นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ทน.8217 ยังไม่ได้ชำระ 06/9/2017 08:40:07
26 นางสาวจารุพักตร์ นันชัยอุด นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทน.12825 ยังไม่ได้ชำระ 16/10/2017 11:14:33
27 นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคการแพทย์ชำนาญ งานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลดอกคำใต้ 7373 ยังไม่ได้ชำระ 19/10/2017 14:18:38
28 นางสาวรัชตาภรณ์ ใจซื่อ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำปาด ทน. 9146 ยังไม่ได้ชำระ 23/10/2017 16:20:04
29 นางอโณทัย เนียมอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่ ทน. 1883 ยังไม่ได้ชำระ 07/11/2017 21:32:00
30 นายอริน พูลเกษม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพะเยา 1802 ยังไม่ได้ชำระ 10/11/2017 10:34:55