วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
08.00 - 08.45 ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 พิธีเปิด โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
09.00 - 10.30 การบรรยาย หัวข้อเรื่อง "Thailand Medical Technology Standard 2560"
โดย : ทนพญ. วรรณิกา มโนรมณ์
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 การบรรยาย หัวข้อเรื่อง "Thailand Medical Technology Standard 2560" (ต่อ)
โดย : ทนพญ. วรรณิกา มโนรมณ์
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 การบรรยาย หัวข้อเรื่อง "Basic application for Quality control by using Six sigma and Westgard multi-rules in routine work"
โดย : ทนพ. สาธิต แสงมี
14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 การบรรยาย หัวข้อเรื่อง "Basic application for Quality control by using Six sigma and Westgard multi-rules in routine work" (ต่อ)
โดย : ทนพ. สาธิต แสงมี
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
08.45 - 09.00 ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 การบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การนำผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาใช้ในงานตรวจทางอายุรกรรม"
โดย : นายแพทย์ วีระพงษ์ ปรางค์เจริญ
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 การบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การนำผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาใช้ในงานตรวจทางอายุรกรรม" (ต่อ)
โดย : นายแพทย์ วีระพงษ์ ปรางค์เจริญ
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00
  • การบรรยาย หัวข้อเรื่อง Screening of Thalassemia Carrier in HIV infected patients
    โดย : ดร. สรายศ ร่าเริงใจ (แขนงภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก)
  • การบรรยาย หัวข้อเรื่อง Routine identification of Candida species
    โดย : ดร. อักษรากร คำมาสุข (แขนงจุลชีววิทยาคลินิก)
14.00 - 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 - 15.30 ร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อการนำมาปรับปรุงการดำเนินการวิจัยจากงานประจำวัน (R2R)
15.30 - 16.30 พิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดการประชุม
โดย : รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์