Ver 0.1
เข้าสู่ระบบ


ตำแหน่งทางวิชาการ

รายการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวม
สาขาวิชา
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - - 3 33
  สาขากายภาพบำบัด - - - 25
  สาขาวิชา3 - 1 - 9
รวมทั้งหมด - 1 3 67