Ver 0.1
เข้าสู่ระบบ


จำนวนบุคลากรคณะ

รายการ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ชาวต่างประเทศ ผู้เกษียณ
อายุราชการ
จำนวนรวม
ปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อ รวม
สาขาวิชา
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - - 28 5 - - - 23 10 33
  สาขากายภาพบำบัด - - 21 4 - - - 20 5 25
  สาขาวิชา3 - - 1 8 - - - 9 - 9
รวมทั้งหมด - - 50 17 - - - 52 15 67